Modyfikacja zasad wjazdu na teren WGRO S.A.

24 kwietnia 2020

Zachęcamy do zapoznania się ze zmodyfikowanym Regulaminem dotyczącym wjazdu na teren WGRO S.A.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2020 r. od godz. 14:00

 

  

Regulamin Kryzysowy

spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu

w przedmiocie przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 przyjęty w związku z wystąpieniem istotnego zagrożenia epidemiologicznego

TEKST JEDNOLITY

 

 §1

DEFINICJE

Pojęciom używanym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

§2

ZAKRES ORAZ CELE PRZYJĘCIA REGULAMINU KRYZYSOWEGO

 1. Nadrzędnym celem wprowadzenia niniejszego Regulaminu Kryzysowego jest zapewnienie na Terenie WGRO S.A. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności przeciwdziałanie zakażeniu SARS-CoV-2, jak również zakażeniom innymi wirusami niż wymieniony w § 1 pkt 4 Regulaminu Kryzysowego.
 2. Procedura bezpieczeństwa określona w treści § 3 Regulaminu Kryzysowego oraz wprowadzone Regulaminem Kryzysowym ograniczenia w zakresie wstępu na Teren WGRO S.A. podyktowane są wyłącznie troską o zdrowie oraz bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie WGRO S.A., w żadnym zakresie nie mają na celu wprowadzania jakiejkolwiek dyskryminacji czy utrudniania dostępu do rynku.
 3. Ilekroć w Regulaminie Kryzysowym jest mowa o przeciwdziałaniu zakażeniu SARS-CoV-2, rozumie się przez to podejmowanie wszelkich czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 na Terenie WGRO S.A., w tym podejmowanie wszelkich działań o charakterze profilaktycznym zmierzających do jak najwcześniejszego wykrycia zakażenia SARS-CoV-2.
 4. Niniejszy Regulamin Kryzysowy znajduje zastosowanie wobec wszystkich osób wchodzących na Teren WGRO S.A.
 5. Przed wejściem na Teren WGRO S.A. każdy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Kryzysowym oraz do przestrzegania jego postanowień przez cały okres przebywania na Terenie WGRO S.A.
 6. Wejście na Teren WGRO S.A. oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Kryzysowego.
 7. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Kryzysowego Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia zgody na wejście na Teren WGRO S.A.

§3

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na Teren WGRO S.A., niezależnie od uprawnień w tym zakresie wynikających z osobnych umów zawieranych ze Spółką, nie mają wstępu osoby, które nie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z treści Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Osoby przebywające już na Terenie WGRO S.A. – w przypadku stwierdzenia braku stosowania się przez nie do obowiązku, o którym mowa w ust.1. – będą musiały opuścić teren WGRO S.A. Niezależnie od powyższego może zostać w stosunku do tych osób podjęta decyzja o:
 1. Z dniem 25 kwietnia 2020 r. godzina 14:00 zawiesza się – do odwołania- dokonywanie pomiaru temperatury ciała i w konsekwencji  dotychczasowe  postanowienia punktów:
  • Na Teren WGRO S.A., niezależnie od uprawnień w tym zakresie wynikających z osobnych umów zawieranych ze Spółką, nie mają wstępu osoby, których temperatura ciała przekroczyła w momencie dokonywania badania, wysokość 38 stopni Celsjusza.
  • Osoba wchodząca na Teren WGRO S.A. każdorazowo przed wejściem ma obowiązek poddać się pomiarowi temperatury ciała.
  • Procedura pomiaru temperatury ciała realizowana jest każdorazowo za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu na Teren WGRO S.A. poprzez osobę uprawnioną do tego przez Zarząd Spółki.
  • Pomiar temperatury ciała nie może być przeprowadzony bez uprzedniego wyrażenia przez daną osobę zgody na jego dokonanie.
  • Odmowa wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała każdorazowo skutkuje brakiem zezwolenia na wejście na Teren WGRO S.A.
  • Pomiary temperatury ciała będą dokonywane z należytą starannością oraz z poszanowaniem woli i integralności oraz nietykalności cielesnej osoby badanej.

Zawieszenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy pracowników WGRO S.A. którzy nadal podlegają obowiązkowi pomiaru temperatury ciała.

§4

ZESPÓŁ KRYZYSOWY DS. PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKOM ZAKAŻENIA SARS-CoV-2

 1. W celu zapewnienia przestrzegania postanowień Regulaminu Kryzysowego oraz w celu rozstrzygania wątpliwości związanych z prawidłową jego interpretacją, Spółka powołała w drodze uchwały Zarządu Zespół kryzysowy ds. przeciwdziałania ryzykom zakażenia SARS-CoV-2.
 2. Skład Zespołu kryzysowego ds. przeciwdziałania ryzykom zakażenia SARS-CoV-2 oraz jego zadania ustalone zostały w uchwale Zarządu Spółki podjętej w tym przedmiocie pozostającej do wglądu w siedzibie Spółki.

§5

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Każda osoba przebywająca na Terenie WGRO S.A. zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Zarządu Spółki albo innych członków Zespołu kryzysowego ds. przeciwdziałania ryzykom zakażenia SARS-CoV-2 o zauważeniu u siebie bądź u innej osoby przebywającej na Terenie WGRO S.A. objawów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2 bądź innym wirusem.

  §6

KWESTIE FORMALNE

 1. Niniejszy Regulamin Kryzysowy został przyjęty przez Zarząd Spółki w drodze uchwały w dniu 24 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że jego postanowienia wchodzą w życie w dniu 25 kwietnia 2020 r. o godzinie 14:00. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Spółki: www.wgro.com.pl.
 2. Regulamin Kryzysowy zostaje przyjęty na czas nieokreślony aż do czasu odwołania go w drodze uchwały Zarządu Spółki.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu Kryzysowego są dokonywane przez Spółkę w drodze stosownej uchwały Zarządu Spółki. Wraz ze zmianami ogłaszany będzie każdorazowo tekst jednolity Regulaminu Kryzysowego.