Paszporty roślin

13 stycznia 2020

Od 14 grudnia 2019 roku w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym obowiązują

nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin.  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE

nr 2016/2031)

Nowe przepisy dotyczą wszystkich tzw. „roślin do sadzenia”, tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia, przesadzenia lub  pozostają posadzone.

Lista obejmuje w szczególności:

– drzewa, krzewy i krzewinki,

– materiał szkółkarski,

– byliny,

– rośliny w doniczkach lub pojemnikach,

– rośliny przeznaczone do pomieszczeń,

– bulwy, bulwocebule i cebule,

– kłącza i korzenie,

– sadzonki, zrazy, szczepy,

– podkładki, stolony, rozłogi,

– pąki, okulanty,

– nasiona określonych gatunków.

Powyższe rośliny od momentu wyprowadzenia poza miejsce produkcji powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Odstępstwo od tego wymogu dotyczy małych ilości roślin dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio ostatecznemu użytkownikowi.

Podmiot profesjonalny

Każdy, kto produkuje lub wprowadza do Polski rośliny z krajów należących do UE lub z krajów spoza UE, w celu ich dalszej produkcji lub odsprzedaży innemu podmiotowi profesjonalnemu podlega wpisowi do rejestru podmiotów profesjonalnych. Podmiot profesjonalny to także kwiaciarnia, hurtownia, sklep detaliczny, sadownik, architekt krajobrazu.

Zwolnione z obowiązku rejestracji są podmioty, które dostarczają rośliny wyłącznie i bezpośrednio ostatecznemu nabywcy.

Rejestr prowadzony jest prze Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania danego podmiotu.

Rejestr identyfikalności

Każdy podmiot profesjonalny musi prowadzić tzw. rejestr identyfikalności, w ramach którego musi przechowywać informację o tym, od kogo i kiedy nabył daną jednostkę handlową oraz dane z paszportu. W praktyce oznacza to, że:

Producent musi rejestrować, jakie, skąd otrzymał rośliny, komu je sprzedał oraz dane z paszportów roślin;

Hurtownik musi rejestrować, jakie, skąd otrzymał rośliny, komu je sprzedał oraz dane z paszportów roślin;

Kwiaciarnia musi rejestrować, jakie rośliny (dane z paszportu) i od kogo je nabyła.

 

Więcej informacji: www.piorin.gov.pl