Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki informuje, iż w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub jego Pełnomocnik zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej zwza@wgrosa.pl
do dnia 27 czerwca 2022r.  do godziny 12:00.

REGULAMIN
UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§1
DEFINICJE

Pojęciom używanym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Każdy Akcjonariusz ma prawo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zwołujący Walne Zgromadzenie przewidział w treści ogłoszenia o zwołaniu możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pomocą dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Wykorzystywana platforma informatyczna umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 powyżej, za pomocą komunikatora tekstowego.


§3
OBSŁUGA INFORMATYCZNA WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółka zapewnia obsługę informatyczną Walnego Zgromadzenia polegającą na:

 1. liczbę akcji, z których oddano ważne głosy,
 2. procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
 3. łączną liczbę ważnych głosów,
 4. liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 5. procentowy udział głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”;


§4
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

 1. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem, w szczególności w zakresie zgłoszenia woli uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: zwza@wgrosa.pl.
 2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub jego Pełnomocnik zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ust.1 powyżej w terminie wskazanym przez zwołującego Walne Zgromadzenie w treści ogłoszenia o jego zwołaniu oraz spełnić określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu wymagania techniczne.
 3. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien przekazać Spółce:

 

§5
WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Po przekazaniu Spółce zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami Spółka dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz weryfikacji ważności i zakresu udzielonego Pełnomocnikowi pełnomocnictwa. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka ma prawo kontaktować się z Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem, wykorzystując w tym celu dane kontaktowe wskazane w załączniku nr 2do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków w przekazanej dokumentacji albo niezgodności danych wskazanych przez Akcjonariusza lub Pełnomocnika ze stanem znanym Spółce, Spółka wystąpi do Akcjonariusza lub Pełnomocnika z żądaniem uzupełnienia braków lub usunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie w drodze korespondencyjnej, mailowej lub telefonicznej – według uznania Spółki. W przypadku nieuzupełnienia braków lub nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie, Spółka odmówi Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi, którego ów brak lub niezgodność dotyczy, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym Akcjonariusza lub Pełnomocnika niezwłocznie drogą mailową, kierując zawiadomienie na adres e-mail wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§6
REJESTRACJA DO PLATFORMY INFORMATYCZNEJ

 1. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza i/lub ważności oraz zakresu udzielonego Pełnomocnikowi pełnomocnictwa, Spółka niezwłocznie prześle Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi (na adres e-mail wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) instrukcję w przedmiocie sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem służącym do zalogowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia Akcjonariusza i/lub Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło przesłane zostaną z odrębnej skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl
 2. Otrzymane od Spółki przez Akcjonariusza lub Pełnomocnika hasło może On zmienić samodzielnie na stronie: https://app.wza24.pl/changepassword.
 3. W dniu i w godzinach wskazanych przez Spółkę w wiadomości mailowej, o której mowa w ust.1 powyżej, Akcjonariusz i/lub Pełnomocnik będą mieć możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej, jak również kompatybilności platformy informatycznej z używanym przez siebie sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łączem internetowym, z których planują korzystać podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a także możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania platformy. W czasie przeprowadzanych testów Akcjonariusz i/lub jego Pełnomocnik będą mieli zapewnione odpowiednie wsparcie techniczne na wypadek wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zalogowania się do platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy wysłany do Akcjonariusza lub Pełnomocnika na adres mailowy wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§7
UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy informatycznej w czasie trwania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia lub też zgłosić te problemy drogą elektroniczną na adres mailowy Spółki wskazany w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również drogą elektroniczną poprzez adres e-mail Spółki wymieniony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu może być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
 3. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same uprawnienia do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będący fizycznie obecny w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników będących fizycznie obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia.
 5. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

 

§8
ZAKŁÓCENIA W PRZEBIEGU TRANSMISJI

 1. Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności ryzyka wynikające z niemożności odbioru transmisji, niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałe na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
 2. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem loginu lub hasła ponoszą wyłącznie Akcjonariusza lub jego Pełnomocnik. Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 

§9
KWESTIE FORMALNE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Statutu Spółki oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

 1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  • łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  • komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek FireFox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
 2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
 3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znacząco obciążający komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
 4. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie “pełnoekranowym”.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

 

Ja, niżej podpisany(a)  __________________________________________________________,

będąc Akcjonariuszem/reprezentując AkcjonariuszaSpółki:

_____________________________________________________________________________,

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

/czytelny podpis/

 

W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście/przez pełnomocnika.*

 

 

/czytelny podpis/

 

W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście/przez pełnomocnika.*

 

 

/czytelny podpis/

 

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z liczbą akcji: _________  (słownie:___________________________________________________________).

 

 

/czytelny podpis/

 

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności udostępniony na stronie internetowej Spółki Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

/czytelny podpis/

 

Dane Akcjonariusza/osoby reprezentującej Akcjonariusza* upoważnionego(ej) do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

 

Imię i nazwisko: __________________________________________

Adres: __________________________________________________

________________________________________________________

PESEL: _________________________________________________

Nr dowodu osobistego/paszportu*: __________________________

Adres poczty elektronicznej: _______________________________

Nr telefonu: _____________________________________________

 

 

/czytelny podpis/

 

 

/miejscowość i data/

 

*niepotrzebne skreślić

 

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Wzór oświadczenia współuprawnionych z akcji WGRO S.A.
Wzór pełnomocnictwa WZA WGRO S.A. - os. prawna
Wzór pełnomocnictwa WZA WGRO S.A. - os. fizyczna