Dematerializacja akcji

W związku z procesem dematerializacji akcji prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania pod numerem tel.:

(61) 87 63 200

+48 502 552 145 

(61) 87 63 464

Dematerializacja akcji

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr taki będzie prowadzony przez podmiot wybrany przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z którym następnie Zarząd Spółki zawrze umowę w tym przedmiocie.

Już z końcem 2019 r. Zarząd Spółki rozpocznie wdrażanie procedur mających na celu sprawne i skuteczne przeprowadzenie dematerializacji akcji w Spółce. Przed 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie podjęcie następujących działań:

  1. podjęcie przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  2. zawarcie umowy z podmiotem wybranym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
  3. wydanie Spółce przez Państwa jako akcjonariuszy dokumentów akcji i złożenie ich w siedzibie Spółki, do czego Spółka wezwie akcjonariuszy w treści odrębnych ogłoszeń zamieszczanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez zamieszczenie osobnej informacji na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (pierwsze wezwanie ukaże się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.),
  4. uzyskanie wpisu przez każdego z Państwa w rejestrze akcjonariuszy, co nastąpić może zarówno na wniosek Spółki, jak i każdego z Państwa złożony podmiotowi wybranemu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Chcąc usprawnić i przyspieszyć współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz zapewnić skuteczne przeniesienie danych akcjonariuszy do rejestru, zwracamy się do Państwa z prośbą o niezwłoczne przekazanie Spółce aktualnych Państwa danych obejmujących:

  1. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza,
  2. adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń,
  3. adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażają Państwo zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Spółki.