Bożonarodzeniowa Gala Florystyczna

13 listopada 2021

 

Regulamin losowania nagród

na Bożonarodzeniowej Gali Florystycznej – 14.11.2021 r.

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady losowania nagród rzeczowych podczas dwóch pokazów w ramach Bożonarodzeniowej Gali Florystycznej (zwanej dalej Galą), w dniu 14 listopada 2021 r.
 2. Wśród uczestników Gali rozlosowane zostaną 2 nagrody (po 1 na każdym z dwóch pokazów).
 3. Organizatorem losowania jest Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., 61-302 Poznań, z siedzibą przy ulicy Franowo 1, 61-302 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 00014717 NIP: 782-00-06-169, zwana dalej WGRO S.A.
 4. Losowanie nagrody odbywać się będzie 1 raz na każdym z dwóch pokazów podczas Bożonarodzeniowej Gali Florystycznej.
 5. Regulamin losowania nagród zamieszczony zostanie na stronie internetowej WGRO S.A.: wgro.com.pl.
 6. Nagrodami rzeczowymi są: vouchery upoważniające do darmowego udziału w 1 warsztatach florystycznych (do wyboru przez zwycięzcę losowania) organizowanych przez WGRO S.A. w terminie od 15.11.2021 r. do 30.11.2022 r.
 7. W losowaniu nagród może wziąć udział każdy z uczestników Gali, który zarejestrował się wcześniej na jeden z dwóch pokazów i potwierdził swoją obecność przy wejściu na dany pokaz.
 8. Do odbioru nagrody uprawniona jest osoba, która zostanie wyczytana podczas losowania i zgłosi się w trakcie losowania (po nie więcej niż trzykrotnym wyczytaniu), a następnie poświadczy odbiór nagrody na liście odbioru nagród.
 9. Zadaniami komisji losującej są: a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania, b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych, c. zarządzenie ponownego losowania w przypadku nieobecności osoby, która została wylosowana, d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
 10. Po każdym losowaniu nagrody zostanie odczytana wylosowana osoba. Jeżeli po trzykrotnym wyczytaniu osoba ta nie zgłosi się, nagroda przechodzi do kolejnego losowania, a ta osoba traci prawo do nagrody i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
 11. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą przetwarzane w celu: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku oraz danych osobowych w materiałach promocyjno-informacyjnych.
 12. Udział w losowaniu nagród jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby losowania nagród podczas Bożonarodzeniowej Gali Florystycznej.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania nagród bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowania na stronie internetowej wgro.com.pl.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2021 r.