Aktualności

 

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki WGRO S.A.

Poniedziałek, 2018-03-19

Rada Nadzorcza Spółki WGRO S.A. w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska:
Prezesa Zarządu
Wiceprezesa Zarządu

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
 2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku hurtowego w szczególności spożywczego lub ogrodniczego lub kwiatowego lub posiadać doświadczenie w zakresie funkcjonowania sprzedaży w szczególności B2B2C,
 5. korzystać z pełni praw publicznych,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu nie może:

 1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć
 2. pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 3. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 4. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 5. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej w WGRO S.A.
 6. wykazywać aktywności społecznej, która może rodzić konflikt interesów wobec Spółki.

Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. CV ze zdjęciem,
 3. numer PESEL oraz dane adresowe i kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej),
 4. oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie Kandydata oraz okres i sposób dotychczasowego zatrudnienia,
 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. przedstawioną przez kandydata w formie pisemnej (nie więcej niż 5 stron maszynopisu), propozycję działań w zakresie funkcji Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu w aspekcie całokształtu działalności Spółki i jej rozwoju,
 7. oświadczenie Kandydata zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Gildii Rolno – Ogrodniczej S.A. w Poznaniu z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie: zasad postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu Spółki w kadencji 2018-2023, które w szczególności dotyczy:
  • korzystania z pełni praw publicznych,
  • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodlegania określonym w przepisach prawa lub w Uchwale Rady Nadzorczej WGRO ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 8. kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe.

Odpisy dokumentów, mogą być poświadczone przez Kandydata, jednak podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów bądź urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje.

W przypadku kandydowania jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Kandydat może złożyć jeden komplet dokumentów, przy czym fakt kandydowania na oba stanowiska powinien być wyraźnie wskazany w liście motywacyjnym oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 4 kwietnia o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia).

Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania Kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego drogą mailową na wskazany przez Kandydata adres.

Spółka nie zwraca kosztów poniesionych przez Kandydata związanych z udziałem w procesie kwalifikacyjnym.

Załączniki:

Powrót

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. © 2008